cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Tu-a [TUA]
0▲ 0 ▼ 0
New 208 words Tu-a
Tu-a
Registered by [Deactivated User] on 1 August 2016
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of Tu-a[view] Ko bə-əp darf gu-ark nu ku-onk / voʒ tadt gu-ark ja-ətg / voʒ vo-opt ri-opn / voʒ katg gu-ork run ʒi divn no nu ku-onk / pog koʒ ko dif topt / no farn koʒ ko ʒinaʒ jə ro-aʒ fa-arn ʒinaʒ ʒi koʒ / no pəp koʒ vi bo-i ʒin no ru-ank[view all texts]
Latest vocabulary
vənnumfive
po-arkatgnwitch doctor
po-arkanshaman
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
VelarGlottal
Nasal     n      
Plosive p b   t d   k g ʔ
Fricative   f v   ʒ    
Affricate       d͡ʒ    
Trill     r      
VowelsFrontCentralBack
Close i   u
Close-mid     o
Mid   ə  
Open a    
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 28-Jan-23 06:10 | Δt: 246.7949ms