cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Lhash (abandoned) [UIR]
5▲ 5 ▼ 0
Progressing 1,635 words Lhash (abandoned)
Lhax
[ɬaʃ]
Registered by uiruu on 26 March 2018
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Lhash (abandoned)[view] o zam ithu

I am god.
[view all texts]
Latest vocabulary
itstlhinobsidian
tswebizndirection
tumlhaansecretary
Language family relationships
[view] Dialect 2 (Dialect 2)it
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarPharyngealGlottalOther
Nasal m     n   ɲ   ŋ      
Plosive p b     t d   c ɟ   k g   ʔ  
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ     x ɣ ħ h  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ           t͡ɬ d͡ɮ
Lateral approximant       l   ʎ         ɫ
Lateral fricative       ɬ ɮ              
Approximant           j w        
Flap       ɾ              
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y   u u:
Mid e̞ e̞: ə ə: o̞ o̞:
Open a a:   ɑ
Orthography
Below is the orthography for Lhash (abandoned). This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Lhash (abandoned)Orthography
Aa/a/Ee/e̞/Ii/i/Oo/o̞/Uu/u/Yy/ə/Pp/p/Tt/t/TJ tj/c/Cc/k/
Bb/b/Dd/d/DJ dj/ɟ/Gg/g/Mm/m/Nn/n/NJ nj/ɲ/NH nh/ŋ/PH ph/ɸ/TH th/θ/
CH ch/x/Ff/f/Ss/s/Xx/ʃ/BH bh/β/DH dh/ð/GH gh/ɣ/Vv/v/Zz/z/ZX zx/ʒ/
Ww/w/Jj/j/Hh/h/Rr/ɾ/Ll/l/LH lh/ɬ/ZLH zlh/ɮ/TS ts/t͡s/TX tx/t͡ʃ/TLH tlh/t͡ɬ/
DZ dz/d͡z/DX dx/d͡ʒ/DLH dlh/d͡ɮ/'/ʔ/-/ɑ/LJ lj/ʎ/Üü/y/YY yy/ə:/Ħħ/ħ/Łł/ɫ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 22-Sep-21 02:57 | Δt: 720.3028ms