cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Watsunati [WTS]
1▲ 1 ▼ 0
New 33 words
[view flag info]
Watsunati
わあツなちいロ
[waːt͡sunatíːɹo̞]*
Registered by ChasetheRock on 3 April 2017
Language type Mixed
Species Human/humanoid
About Watsunati The language of the Tereku people. Based off of various Asiatic and Amerindian languages, with influence from  Idenian and  Old Rokne
Sample of Watsunati[view] せひロ・コて。

I am god.
[view all texts]
Latest vocabulary
ガゆんvattack
Language family relationships
Language treeWatsunatian
 ⤷ Ancient Watsunati
  ⤷ Middle Watsunati
   ⤷  Watsunati
 
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n n̩          
Plosive p b t d       k g  
Fricative   s z ɕ ʑ       h
Affricate   t͡s d͡z t͡ɕ d͡ʑ        
Approximant   ɹ   j w    
Blends ka ke̞ ki ko̞ ku ga ge̞ gi go̞ gu
sa se̞ si so̞ su za ze̞ zi zo̞ zu
ta te̞ ti to̞ tu da de̞ di do̞ du
na ne̞ ni no̞ nu ha he̞ hi ho̞ hu
ma me̞ mi mo̞ mu ja je̞ ji jo̞ ju
ɹa ɹe̞ ɹi ɹo̞ ɹu wa we̞ wi wo̞ wu
tɕa tɕe̞ tɕi tɕo̞ tɕu dʑa dʑe̞ dʑi dʑo̞ dʑu
ɕa ɕe̞ ɕi ɕo̞ ɕu ʑa ʑe̞ ʑi ʑo̞ ʑu
tsa tse̞ tsi tso̞ tsu dza dze̞ dzi dzo̞ dzu
pa pe̞ pi po̞ pu ba be̞ bi bo̞ bu
VowelsFrontBack
Close i i: u u:
Mid e̞ e̞: o̞ o̞:
Open a a:  
Orthography
Below is the orthography for Watsunati. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 WatsunatiOrthography
/a/ああ/a://i/いい/i://u/うう/u://e̞/ええ/e̞://o̞/おお/o̞://ka/
/ga//ki//gi//ku//gu//ke̞//ge̞//ko̞//go̞//sa//za/
/si//zi//su//zu//se̞//ze̞//so̞//zo̞//ta//da//ti/
/di//tu//du//te̞//de̞//to̞//do̞//na//ni//nu//ne̞/
/no̞//ha//hi//hu//ho̞//ma//mi//mu//me̞//mo̞//ja/
/ju//jo̞//ɹa//ɹi//ɹu//ɹe̞//wa//wi//we̞//wo̞//n̩/
/ji//wu//he̞//tɕa//dʑa//tɕi//dʑi//tɕu//dʑu//tɕe̞//dʑe̞/
/tɕo̞//dʑo̞//ɕa//ʑa//ɕi//ʑi//ɕu//ʑu//ɕe̞//ʑe̞//ɕo̞/
/ʑo̞//tsa//dza//tsi//dzi//tsu//dzu//tse̞//dze̞//tso̞//dzo̞/
/pa//ba//pi//bi//pu//bu//pe̞//be̞//po̞//bo̞//je̞/
/ɹo̞/
✖ Unknown alphabetical order
  Latest 8 related articles listed below.
  Glossary of Wirofo Terms
  List of terms used in Wirofo in various languages.
  13-Feb-19 02:27
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 17-Jan-20 13:19 | Δt: 348.2971ms