cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ycecinian [YCC]
1▲ 1 ▼ 0
Typology New 570 words
[view flag info]
Ycecinian
Ycecę
[yt͡sɛt͡sə]*
Registered by Whekhetta Ttuqek on 6 February 2018
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Ycecinian Ycecian is the language spoken by the people of Ycecia.
Sample of YcecinianCan't find any yet.
Latest vocabulary
gëjęvlike
tänoadjwhich
tänoadjwhich
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m   n   ɳ     ŋ    
Plosive p b   t d   ʈ ɖ     k g ʔ  
Fricative   f s ʃ ʂ     x h  
Affricate   p̪f b̪v t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ ʈʂ ɖʐ     k͡x g͡ɣ   t͡ɬ d͡ɮ
Lateral approximant     l   ɭ          
Lateral fricative     ɬ              
Approximant           j w      
Flap     ɾ   ɽ          
VowelsFrontCentralBack
Close i y   u
Mid   ə  
Open-mid ɛ ɜ ɞ ɔ
Open   ä ɑ
Orthography
Below is the orthography for Ycecinian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 YcecinianOrthography
Aa
a
/ɑ/
Bb
be
/b/
Cc
ce
/t͡s/
Dd
de
/d/
DL dl
del
/d͡ɮ/
Ee
e
/ɛ/
Ff
ef
/f/
Gg
ge
/g/
Hh
he
/h/
Ii
i
/i/
Jj
je
/j/
Kk
ke
/k/
KH kh
khe
/k͡x/
Ll
el
/l/
Mm
em
/m/
Nn
en
/n/
Oo
o
/ɔ/
Pp
pe
/p/
PF pf
pef
/p̪f/
Qq
qe
/x/
Rr
er
/ɾ/
Ss
es
/s/
Tt
te
/t/
TL tl
tel
/t͡ɬ/
TŞ tş
teş
/ʈʂ/
Uu
u
/u/
Vv
ve
/b̪v/
Ww
we
/w/
Xx
kex
/g͡ɣ/
Yy
y
/y/
Zz
ze
/d͡z/
Ää
ä
/ä/
Ëë
ë
/ɜ/
Öö
ö
/ɞ/
Čč
če
/t͡ʃ/
Ęę
ę
/ə/
Ģģ
ģe
/ʔ/
Ļļ
/ɭ/
Ņņ
/ɳ/
Ňň
/ŋ/
Ŗŗ
/ɽ/
Şş
/ʂ/
Šš
/ʃ/
Ţţ
ţe
/ʈ/
Žž
že
/d͡ʒ/
Ȥȥ
ȥe
/ɖʐ/
Ḑḑ
ḑe
/ɖ/
Ŀŀ
/ɬ/
✔ Shown in correct order
  Typological information for Ycecinian

  GendersAnimate/Inanimate
  Indefinite articleNone
  Morphological typologyAgglutinative
  Primary word orderVOS
  Syllable structureSimple (CV)

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 02-Aug-21 14:18 | Δt: 251.152ms