cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Khieun [EHR]
1▲ 1 ▼ 0
New 155 words Khieun
Wei Hé Khieun Yuk
[wɪ xḛ kʰʏn jyk]*
Registered by [Deactivated User] on 24 February 2019
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Khieun[view] Da máh xhou ham sun hao na

You’ll get used to it before you know it.
[view all texts]
Latest vocabulary
máhauxfuture tense auxilary
sunvnotice
hamcbefore
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m̥ m̥ʰᶣ n     [ŋ]  
Plosive p pʷ ˀp: pʰ b bʷ bʰ t tʷ ˀt: tʰ d dᶣ dʰ c   k kʷ ˀk: kʰ  
Fricative   s ˀs: z     x ɣ ɣʷ ᵑɣ ɣʲ [h]1
Lateral approximant   l        
Approximant     j w    
Flap   ɾ        
Click   ǃ ǃʷ ǃʰ ǃʰʷ: ǂ ǂᶣ ǂʰ ǂʰʷ      
  1. allophone of /x/
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i ḭ ĩʷ ĩ y y̰ ỹʷ ỹ     u
Near-close   ɪ ʏ    
Close-mid e ḛ ẽʷ ẽ ø      
Mid     ə  
Open-mid       ʌ ɔ
Near-open æ   ɐ  
Open a a̰ ãʷ ã     ɑ ɒ
Orthography
Below is the orthography for Khieun. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 KhieunOrthography [edit]
Aa/a/Áá/a̰/AE ae/æ/AEO aeo/ɐ/AM am/ãʷ/AN an/ã/AO ao/ɑ/AU au/ɒ/Bb/b/BH bh/bʰ/
BW bw/bʷ/Cc/c/Dd/d/DH dh/dʰ/DW dw/dᶣ/Éé/ḛ/Ee/e/EI ei/ɪ/EM em/ẽʷ/EN en/ẽ/
EO eo/ə/EOU eou/ʌ/EU eu/ø/Gg/ɣ/GG gg/ᵑɣ/GW gw/ɣʷ/GY gy/ɣʲ/Hh/x/Ii/i/Íí/ḭ/
IEU ieu/ʏ/IM im/ĩʷ/IN in/ĩ/Kk/k/KH kh/kʰ/KK kk/ˀk:/KW kw/kʷ/Ll/l/Mm/m̥/MH mh/m̥ʰᶣ/
Nn/n/NG ng[ŋ]Oo/ɔ/OU ou/u/Pp/p/PH ph/pʰ/PP pp/ˀp:/PW pw/pʷ/Qq/ǃ/QH qh/ǃʰ/
QW qw/ǃʷ/QWH qwh/ǃʰʷ:/Rr/ɾ/Ss/s/SS ss/ˀs:/Tt/t/TH th/tʰ/TT tt/ˀt:/TW tw/tʷ/Uu/y/
Úú/y̰/UM um/ỹʷ/UN un/ỹ/Ww/w/Xx/ǂ/XH xh/ǂʰ/XW xw/ǂᶣ/XWH xwh/ǂʰʷ/Yy/j/Zz/z/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 04-Feb-23 21:58 | Δt: 250.0992ms