cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Tèrûian [EHW]
2▲ 2 ▼ 0
New 3,828 words
[view flag info]
Tèrûian
Tèrû
[tɤɺʏ]
Registered by [Deactivated User] on 18 September 2018
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Tèrûian[view] ʙuyǔg mǔpe tèɥǔr chǔppǔ ñò vu

Where did you learn to count?!
[view all texts]
Latest vocabulary
ǔǔtnumthousand
vèchùnumeight
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
UvularOther
Nasal m         ɲ      
Plosive p     t   ɟ   q  
Fricative β   ð         χ  
Affricate         t͡ɕ        
Lateral approximant           ʎ      
Lateral flap       ɺ          
Approximant   ʋ         ʍ   ɥ
Trill ʙ             ʀ  
Implosive           ʄ   ʛ  
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close y   ʉ    
Near-close   ɪ ʏ   ʊ  
Close-mid         ɤ
Open-mid     ɞ    
Orthography
Below is the orthography for Tèrûian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TèrûianOrthography
Čč/t͡ɕ/Éé/ʏ/Gg/ʛ/Ïï/ɪ/Jj/ɟ/Mm/m/Ññ/ɲ/Öö/ɤ/Pp/p/
Qq/q/Tt/t/Üü/ɞ/Vv/β/Ẉẉ/ʍ/Xx/χ/Yy/ʎ/´E ´e/y/´U ´u/ʊ/
Ðð/ð/Ƀƀ/ʙ/Ƚƚ/ɺ/Ʋʋ/ʋ/Ɉɉ/ʄ/Ɍɍ/ʀ/Ɥɥ/ɥ/Ʉʉ/ʉ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 30-Sep-23 16:43 | Δt: 266.0689ms