cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Gartish [GAML]
2▲ 2 ▼ 0
Progressing 1,445 words Gartish
Ƨóq Ɣar't
[ˈɦˤóq ˈɣäʃtˀ]*
Registered by Hicky Pebble on 1 October 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of GartishCan't find any yet.
Latest vocabulary
ubptcmodal particle
cobptcmodal particle
ibptcmodal particle
Language family relationships
Language treeGarese
 ⤷  Garish
  ⤷  Gartish
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalVelarUvularGlottal
Nasal m     n       ŋ    
Plosive p pˀ b     t tˀ d       k kˀ g q ʔ
Fricative   f v θ s z ʃ ʒ   [ʝ] ɣ χ h ɦˤ
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ          
Lateral approximant       l            
Lateral fricative       ɬ            
Approximant             j      
Trill       r            
Click ʘ     ǃ   ǁ        
VowelsFrontCentralBack
Close i í [y] [ý] [ɨ] u ú
Close-mid e é   o ó
Open-mid [ɛ] [ɛ́]   [ɔ] [ɔ́]
Open   ä ä́  
Polyphthongs [äu] [äú] [ɛi] [ɛí] [o̞u] [o̞ú] [iɛ] [iɛ́] [io̞] [ió̞] [iu] [iú] [uɔ] [uɔ́] [o̞i] [o̞í]
Orthography
Below is the orthography for Gartish. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 GartishOrthography
Aa/ä/Bb/b/Cc/ʔ/Çç/t͡s/Čč/t͡ʃ/Dd/d/Ee/e/Ff/f/Gg/g/Hh/h/
Ii/i/Jj/j/Kk/k/'K 'k/kˀ/Ll/l/Ḽḽ/ɬ/Mm/m/Nn/n/Oo/o/Ɵɵ/θ/
Pp/p/'P 'p/pˀ/Qq/q/'T 't/tˀ/Rr/r/Ss/s/Ƨƨ/ɦˤ/Šš/ʃ/Tt/t/Uu/u/
Ɣɣ/ɣ/Ww/v/Xx/χ/Yy/ŋ/Zz/z/Žž/ʒ/°/ʘ/!/ǃ/|/ǁ/DZdz/d͡z/
✔ Shown in correct order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 22-Sep-21 01:42 | Δt: 281.179ms