cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Hardlanguage [HGG]
5▲ 5 ▼ 0
Typology Progressing 423 words Hardlanguage
Hogglosttsóos
[ho̞ɣlo̞sttsoo̞s]
Registered by [Deactivated User] on 19 September 2015
Language type Mixed
Species Human/humanoid
Sample of Hardlanguage[view] Yeeghom aqhnvlsan Hogglosttsóos.

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
kintree
Language family relationships
Language treeIsolates
 ⤷ Isolate languages
  ⤷  Hardlanguage
[view] About IsolatesThis is a family for isolate languages.
[edit] [view] Vähnsglosttsóo (Southern)No summary available for this dialect.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalVelarUvularPharyngealGlottal
Nasal m     n     ȵ ɲ ŋ      
Plosive p b     t d         k g     ʔ
Fricative ɸ f v θ ð s z ʃ ʒ   ɕ   x ɣ ʁ ħ ʕ h ɦ
Affricate       t͡s         k͡x g͡ɣ      
Lateral approximant       l       ʎ        
Approximant               j        
Flap       ɾ   ɽ            
Blends ɲj [ʕʔ]1 [tn]2 ȵj [hʁ]3 [ħʁ]4 [ʔʕ]5 nj
 1. allophone of /ɣ/
 2. allophone of /t͡s/
 3. allophone of /ʔʕ/
 4. allophone of /ʕʔ/
 5. allophone of /g͡ɣ/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i ĩ y   ɨ ɨ̃ ʉ   ɯ ɯ̃ u
Near-close   [ɪ]1   ʊ  
Close-mid [e]2 ø ø̃       [o]3
Mid   ə  
Open-mid [ɛ]4       ʌ [ɔ]5
Near-open æ        
Open a   ä   ɑ
 1. allophone of /i/
 2. allophone of /e̞/
 3. allophone of /o̞/
 4. allophone of /e̞/
 5. allophone of /o̞/
Orthography
Below is the orthography for Hardlanguage. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 HardlanguageOrthography [edit]
Aa
aa
/a/
Àà
ann
/ʌ/
Ää
ä
/ä/
Ăă
ă
/ə/
Åå
å
/ɑ/
Bb
/b/
Čč
čya
/k͡x/
Dd
/d/
Ee
e
/e̞/
Ff
eff
/f/
Gg
/g/
GG gg
/ɣ/
Hh
haeih
/h/
Ĥĥ
/ʔ/
HH hh
hhah
/ɦ/
Ii
i
/i/, [ɪ]
Îî
/ɨ/
Jj
/ʒ/
Kk
k
/k/
Ll
el
/l/
Mm
/m/
Ňň
/ŋ/
Nn
ene
/n/
Ńń
/ȵ/
Ññ
eñe
/ɲ/
ŇHH ňhh
/nj/
ÑÑ ññ
ññee
/ɲj/
NN nn
aenne
/ȵj/
Oo
o
/o̞/, [o]
Öö
/ʉ/
Pp
pe
/p/
Qq
qya
/ħ/
QH qh
qhwua
/x/
Ŕŕ
ŕehe
/ʁ/
Rr
/ɽ/
Řř
yeřř
/ɾ/
Ss
/s/
Șș
/ʃ/
Tt
/t/
Țț
țe
/t͡s/
Uu
/u/
Ûû
/ʊ/
Üü
/ɯ̃/
Vv
/v/
Ww
/ɯ/
Xx
/ɕ/
Yy
/j/
Ÿÿ
/y/
Zz
zeet
/z/
Ææ
/æ/
Ðð
/ð/
Øø
/ø/
Þþ
þorrn
/θ/
Ħħ
ħöħ
/ʕ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Typological information for Hardlanguage

  Morphosyntactic alignmentNominative/Accusative
  Number of nominal casesFive cases
  Number of pronominal casesEight cases or more
  Primary word orderSVO
  Primary writing systemLatin (Extended)

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 29-Jan-23 05:55 | Δt: 307.6448ms