cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Iosian [ICI]
0▲ 0 ▼ 0
New 171 words
[view flag info]
Iosian
Iosi'ce'umol'ka'mhas'i
[iosiʔ.t͡seʔ.umolʔ.kaʔ.ˈm̥asʔ.i]
Registered by [Deactivated User] on 20 May 2019
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Iosian The Iosian language is the only living Masian (mhas'i) language. It is spoken in northern parts of New England by 23 people.
Sample of IosianCan't find any yet.
Latest vocabulary
júl'vef'ganadrenaline
n̆ojrhojvadorn
wesþvadore
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m     n n̥   ɳ ɲ     ɴ  
Plosive p b     t d   ʈ ɖ     k g q ɢ ʔ
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ     x χ h
Affricate       t͡s t͡ʃ d͡ʒ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ          
Lateral approximant       l   ɭ ɭ̝̥ ʎ   ʟ    
Lateral fricative       ɬ              
Approximant             j w      
Trill                   ʀ  
Flap     ɾ   ɽ          
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i y   ɨ   ɯ u
Near-close   ʏ   ʊ  
Close-mid e ø       o
Open-mid ɛ   ɜ   ɔ
Near-open æ   ɐ    
Open a ɶ        
Orthography
Below is the orthography for Iosian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 IosianOrthography [edit]
'
a'a
/ʔ/
Áá
á
/ɐ/
Aa
a
/a/
Àà
à
/ɶ/
AJ aj
aj
/æ/
Bb
ba
/b/
Čč
ča
/t͡ʃ/
Cc
ca
/t͡s/
ČH čh
čha
/ʈ͡ʂ/
Ďď
ďa
/d͡ʒ/
Dd
da
/d/
DH dh
dha
/ɖ/
ĎH ďh
ďha
/ɖ͡ʐ/
Éé
é
/ɜ/
Ee
e
/e/
EJ ej
ej
/ɛ/
Ff
fa
/f/
FF ff
ffa
/ɸ/
Gg
ga
/g/
Ğğ
ğa
/ɢ/
Hh
ha
/h/
Ii
i
/i/
IJ ij
ij
/ɨ/
Jj
ja
/j/
Ĵĵ
ĵa
/ʎ/
Kk
ka
/k/
Ll
la
/l/
Ĺĺ
ĺa
/ɬ/
LH lh
lha
/ɭ/
ĹH ĺh
ĺha
/ɭ̝̥/
L̆ l̆
l̆a
/ʟ/
Mm
ma
/m/
MH mh
mha
/m̥/
Ññ
ña
/ɲ/
Nn
na
/n/
NH nh
nha
/n̥/
NHH nhh
nhha
/ɳ/
N̆ n̆
n̆a
/ɴ/
Òò
ò
/ʊ/
Oo
o
/o/
Óó
ó
/ɔ/
OJ oj
oj
/ø/
Pp
pa
/p/
Qq
qa
/q/
Rr
ra
/ɾ/
RH rh
rha
/ɽ/
R̆ r̆
r̆a
/ʀ/
Šš
ša
/ʃ/
Ss
sa
/s/
ŠH šh
šha
/ʂ/
Tt
ta
/t/
TH th
tha
/ʈ/
Úú
ú
/y/
Uu
u
/u/
Ùù
ù
/ʏ/
UJ uj
uj
/ɯ/
Vv
va
/v/
Ṽṽ
ṽa
/ⱱ/
VV vv
vva
/β/
Ww
wa
/w/
Zz
za
/z/
Žž
ža
/ʒ/
ŽH žh
žha
/ʐ/
Þþ
þa
/θ/
Đđ
đa
/ð/
Ⱨⱨ
ⱨa
/x/
ⱧH ⱨh
ⱨha
/χ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 02-Dec-23 20:55 | Δt: 1698.0531ms