cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Kanzh [KANZ]
0▲ 0 ▼ 0
New 906 words Kanzh
Kanžan kieĺ
[ˈkɑn.ʒɑn cie̯lʲ]
Registered by [Deactivated User] on 9 July 2020
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of KanzhCan't find any yet.
Latest vocabulary
laginpalate
laginceiling
teräžnsteel
Language family relationships
Language treeUralic
 ⤷ Proto-Uralic
  ⤷ Finno-Ugric
   ⤷ Finno-Khantic
    ⤷ Finno-Permic
     ⤷ Finno-Volgaic
      ⤷ Finno-Saamic
       ⤷ Finno-Mordvinic
        ⤷ Finnic
         ⤷  Kanzh
[view] About UralicThe Uralic languages /jʊˈrælɨk/ (sometimes called Uralian /jʊˈreɪliən/ languages) constitute a language family of some three dozen languages spoken by approximately 25 million people. The Uralic languages with the most native speakers are Hungarian, ...
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarGlottal
Nasal m mʲ     n nʲ        
Plosive p pʲ b bʲ     t tʲ d dʲ   c ɟ k g ʔ
Fricative   (f) (fʲ) v vʲ ð ðʲ s sʲ z zʲ ʃ ʒ [ç]1 [ʝ]2 [x]3 [ɣ]4 h [ɦ]5
Affricate         t͡ʃ d͡ʒ      
Lateral approximant       l lʲ        
Approximant           j    
Trill       r rʲ        
Blends ŋg ɲc ɲɟ ŋk
 1. allophone of /h/
 2. allophone of /h/
 3. allophone of /h/
 4. allophone of /h/
 5. allophone of /h/
VowelsFrontBack
Close i i: y y: u u:
Close-mid e (e:) ø (ø:) ɤ ɤ: o (o:)
Near-open æ (æ:)  
Open   ɑ (ɑ:)
Polyphthongs oɑ̯ øi̯ ɤi̯ æi̯ yø̯ ou̯ øy̯ ɤu̯ uo̯ ui̯
ɑu̯ ɑi̯ ei̯ æy̯ oi̯ ie̯ eæ̯
Orthography
Below is the orthography for Kanzh. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 KanzhOrthography
Aa/ɑ/Ää/æ/AA aa/ɑ:/1ÄÄ ää/æ:/2ÄI äi/æi̯/AI ai/ɑi̯/AU au/ɑu̯/ÄÜ äü/æy̯/Bb/b/B́ b́/bʲ/
Čč/t͡ʃ/Dd/d/DŽ dž/d͡ʒ/D́ d́/dʲ/Ee/e/EÄ eä/eæ̯/EE ee/e:/3EI ei/ei̯/Ff/f/4F́ f́/fʲ/5
Gg/g/Ǵǵ/ɟ/Hh/h/Ii/i/IE ie/ie̯/II ii/i:/Jj/j/Ḱḱ/c/Kk/k/Ĺĺ/lʲ/
Ll/l/Mm/m/Ḿḿ/mʲ/Nn/n/Ńń/nʲ/NG ng/ŋg/NǴ nǵ/ɲɟ/NḰ nḱ/ɲc/NK nk/ŋk/Oo/o/
Õõ/ɤ/Öö/ø/OA oa/oɑ̯/ÖI öi/øi̯/ÕI õi/ɤi̯/OI oi/oi̯/OO oo/o:/6ÖÖ öö/ø:/7ÕÕ õõ/ɤ:/OU ou/ou̯/
ÖÜ öü/øy̯/ÕU õu/ɤu̯/Pp/p/Ṕṕ/pʲ/Qq/ʔ/Ŕŕ/rʲ/Rr/r/Šš/ʃ/Śś/sʲ/Ss/s/
Tt/t/T́ t́/tʲ/Üü/y/Uu/u/UI ui/ui̯/ÜÖ üö/yø̯/UO uo/uo̯/UU uu/u:/ÜÜ üü/y:/Vv/v/
V́ v́/vʲ/Zz/z/Źź/zʲ/Žž/ʒ/Đđ/ð/
✖ Unknown alphabetical order
 1. loan words only
 2. loan words only
 3. loan words only
 4. loan words only
 5. loan words only
 6. loan words only
 7. loan words only
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 05-Mar-24 06:54 | Δt: 441.247ms