cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Nala [NALA]
0▲ 0 ▼ 0
New 90 words Nala
nələ
[nələ]*
Registered by [Deactivated User] on 25 July 2023
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of NalaCan't find any yet.
Latest vocabulary
ŝapyəsəkaadjdangerous
ŝapyəndamage
ŝəkvcan
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n ɳ1   ɲ2   ŋ3  
Plosive p pʰ b bʱ   t̪ t̪ʰ d̪ d̪ʱ   ʈ ʈʰ ɖ ɖʱ       k kʰ g gʱ  
Fricative   f   s ʂ4 ɕ     x h
Affricate       t͡s t͡sʰ d͡z d͡zʱ   t͡ɕ t͡ɕʰ d͡ʑ d͡ʑʱ        
Lateral approximant       l ɭ          
Approximant   ʋ     ɻ   j w    
Trill       r5            
Flap       ɾ            
  1. Allophone of /n/ and /m/ before retroflexes
  2. Allophone of /n/ and /m/ before palatals
  3. Allophone of /n/ and /m/ before velars
  4. Allophone of /s/ before retroflexes
  5. Allophone of /ɾ/ between vowels
VowelsFrontCentralBack
Close i i: ɨ ɨ: ʉ ʉ: u u:
Close-mid e e:   o o:
Mid   ə ə:  
Open-mid ɛ ɛ:   ɔ ɔ:
Open   ä ä:  
Orthography
Below is the orthography for Nala. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 NalaOrthography
'//a/ä//ä:/b/b/bh/bʱ/c/t͡s/ĉ/t͡ɕ/ch/t͡sʰ/ĉh/t͡ɕʰ//ɖ/d/d̪/
dh/d̪ʱ/ḍh/ɖʱ/e/e//e:/f/f/g/g/gh/gʱ/h/h/i/i//i:/ĵ/d͡ʑ/
j/d͡z/jh/d͡zʱ/ĵh/d͡ʑʱ/k/k/kh/kʰ//ɭ/l/l/m/m/ñ/ɲ/1/ŋ/2/ɳ/3
n/n/o/o//o:/p/p/ph/pʰ/r/r/4/ɻ//ʂ/5ŝ/ɕ/s/s//ʈ/
t/t̪/ṭh/ʈʰ/th/t̪ʰ/u/u//u:/v/ʋ/w/w/x/x/y/j/ɔ/ɔ/ɔ̄/ɔ:/
ə/ə/ə̄/ə:/ɛ/ɛ/ɛ̄/ɛ:/ɨ/ɨ:/ɨ̄/ɨ/ɾ/ɾ/ʉ/ʉ/ʉ̄/ʉ:/
✖ Unknown alphabetical order
  1. Allophone of /n/ and /m/ before palatals
  2. Allophone of /n/ and /m/ before velars
  3. Allophone of /n/ and /m/ before retroflexes
  4. Allophone of /ɾ/ between vowels
  5. Allophone of /s/ before retroflexes
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 08-Dec-23 19:21 | Δt: 665.005ms