cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Swuvyan [SWV]
1▲ 1 ▼ 0
New 547 words Swuvyan
Sʷuvʲan
[sʷuvʲan]*
Registered by [Deactivated User] on 14 March 2021
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of SwuvyanCan't find any yet.
Latest vocabulary
bʷiːnevpledge allegiance
bʷiːnenpledge
Language family relationships
[edit] [view] vʲəfʲu rʷəvʲu (Eastern)spoken in the east
[edit] [view] gʷiⁿbiːwʲu (Insular)Spoken on a small island
[edit] [view] pimi rʷəvʲu (Western)Spoken in the West
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m mʷ mʲ   n nʷ nʲ     ŋ ŋʷ ŋʲ    
Plosive p pʷ ᵐp pʲ b bʷ ᵐb bʲ   t tʷ ⁿt tʲ d dʷ ⁿd dʲ     k kʷ ᵑk kʲ g gʷ ᵑg gʲ q  
Fricative   f fʷ fʲ v vʲ s sʷ sʲ         h hʷ hʲ
Lateral approximant     l lʷ lʲ          
Approximant       j w wʲ      
Trill     r rʷ rʲ          
VowelsFrontCentralBack
Close i i:   u u:
Close-mid e e:   o o:
Mid   ə  
Open a a:    
Orthography
Below is the orthography for Swuvyan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 SwuvyanOrthography [edit]
Aa/a/Aː aː/a:/Bb/b/Bʲ bʲ/bʲ/Bʷ bʷ/bʷ/Dd/d/Dʲ dʲ/dʲ/Dʷ dʷ/dʷ/Ee/e/Eː eː/e:/
Ff/f/Fʲ fʲ/fʲ/Fʷ fʷ/fʷ/Gg/g/Gʲ gʲ/gʲ/Gʷ gʷ/gʷ/Hh/h/Hʲ hʲ/hʲ/Hʷ hʷ/hʷ/Ii/i/
Iː iː/i:/Jj/j/Kk/k/Kʲ kʲ/kʲ/Kʷ kʷ/kʷ/Ll/l/Lʲ lʲ/lʲ/Lʷ lʷ/lʷ/Mm/m/Mʲ mʲ/mʲ/
Mʷ mʷ/mʷ/Nn/n/Nʲ nʲ/nʲ/Nʷ nʷ/nʷ/Oo/o/Oː oː/o:/Pp/p/Pʲ pʲ/pʲ/Pʷ pʷ/pʷ/Qq/q/
Rr/r/Rʲ rʲ/rʲ/Rʷ rʷ/rʷ/Ss/s/Sʲ sʲ/sʲ/Sʷ sʷ/sʷ/Tt/t/Tʲ tʲ/tʲ/Tʷ tʷ/tʷ/Uu/u/
Uː uː/u:/Vv/v/Vʲ vʲ/vʲ/Ww/w/Wʲ wʲ/wʲ/Ŋŋ/ŋ/Ŋʲ ŋʲ/ŋʲ/Ŋʷ ŋʷ/ŋʷ/Əə/ə/ⁿB ⁿb/ᵐb/
ⁿD ⁿd/ⁿd/ⁿG ⁿg/ᵑg/ⁿK ⁿk/ᵑk/ⁿP ⁿp/ᵐp/ⁿT ⁿt/ⁿt/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 08-Feb-23 23:52 | Δt: 260.061ms