cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Baydoh [UIE]
0▲ 0 ▼ 0
New 64 words Baydoh
Bēdõ
[be:dǒ::]*
Registered by aquincum on 7 August 2018
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of BaydohCan't find any yet.
Latest vocabulary
klǖmenglory
putitāsnpower
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarUvular
Nasal m     n        
Plosive p b     t d     k g  
Fricative   f θ s     x ʁ
Lateral approximant       l        
Approximant         j w    
Flap       ɾ        
VowelsFrontCentralBack
Close i ǐ:: i: y y̌:: y:   u ǔ:: u:
Close-mid e ě:: e: ø ø̌:: ø:   o ǒ:: o:
Mid   ə  
Open a ǎ:: a:   ɒ ɒ̌:: ɒ:
Polyphthongs ɒi ɒǐ
Orthography
Below is the orthography for Baydoh. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 BaydohOrthography
Aa/a/Āā/a:/Ââ/ə/Ãã/ǎ::/Åå/ɒ/Å̄ å̄/ɒ:/Å̃ å̃/ɒ̌::/ÅI åi/ɒi/ÅĨ åĩ/ɒǐ/Bb/b/Dd/d/
Ee/e/Ēē/e:/Ẽ ẽ/ě::/Ff/f/Gg/g/GH gh/ʁ/Hh/x/Ii/i/Īī/i:/Ĩ ĩ/ǐ::/Kk/k/
Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/o/Õõ/ǒ::/Ōō/o:/Öö/ø/Ȫ ȫ/ø:/Ö̃ ö̃/ø̌::/Pp/p/Rr/ɾ/
Ss/s/Tt/t/TH th/θ/Uu/u/Ūū/u:/Ũ ũ/ǔ::/Üü/y/Ǖ ǖ/y:/Ü̃ ü̃/y̌::/Ww/w/Yy/j/
✔ Shown in correct order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 04-Jul-20 19:01 | Δt: 482.3482ms